Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvoda dokumentumai

Közérdekű adatok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2023-2024

Intézmény hivatalos neve: Kőbányai Gézengúz Óvoda

Intézmény hivatalos címe: 1107 Budapest, Zágrábi utca 13/A.

OM száma: 034431

Óvodapedagógusok száma:  24 fő
Pedagógiai asszisztens: 3 fő
Pszichológus: 2 fő
Dajka: 10 fő
Kertész, karbantartó: 2 fő
Óvodatitkár: 2 fő
Konyhai kisegítő: 2 fő
Óvodapedagógusok végzettsége: 24 fő óvodapedagógusi diploma 
Óvodapedagógusok további képesítései: 6 fő szakvizsga,gyógypedagógus végzettség,közoktatásvezetői képzettség
Pedagógiai asszisztens végzettsége: érettségi,szakirányú végzettség
Pszichológus végzettsége: egyetemi diploma
Dajkák végzettsége: dajkaképző
Az óvodai nevelési év rendje: 2023. szeptember 1. - 2024. augusztus 31.

Nyitva tartás: 6,00-tól – 18,00-ig
Nyári zárás ideje előreláthatólag: 2024. 07 .25. – 20234 08 20.
Engedélyezett maximális gyermeklétszám: 
 Gézengúz Óvoda 100 fő
Kékvirág Tagóvoda: 172 fő

Óvodai csoportok száma, a csoportba járó gyermekek létszáma :
Gézengúz Óvoda:
Zöld csoport:   25 fő
Sárga csoport:  25  fő
Piros csoport:   25 fő
Kék csoport:     25 fő

Kékvirág Tagóvoda:
Pitypang csoport: 25 fő
Mirci csoport: 25 fő
Szivárvány csoport: 24 fő
Vackor csoport: 24 fő
Katica Csoport: 25 fő
Napraforgó Csoport: 25 fő
Süni csoport:
2023-2024 nevelési évben szünetel. 

Az oktatási és kulturális miniszter 32/2008.(XI.24.) OKM rendeletének 4.§-a értelmében a Kőbányai Gézengúz Óvoda az alábbi adatokat teszi közzé:

 Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
• Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben – szabad férőhely esetén –, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.
• A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt nap keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival. 
• A jelentkezés és az elsődleges ismerkedés alkalmával valamennyi szülő számára biztosítjuk az intézmény házirendjének megismerését, illetve az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására is lehetőség nyílik
• Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása (az óvoda felvételi körzete az önkormányzat és az óvoda honlapján található).
• A szülő a gyermek óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik (amennyiben az óvoda férőhellyel rendelkezik).
• Az óvodába történő jelentkezés lehetőség szerint a gyermek és szülő / szülei személyes megjelenésével történik.
• A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
 Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai
• Lakóhely szerint az óvoda  működési  körzetéhez tartoznak.
• A Budapest X. kerületben laknak.
• A gyermek testvére az adott intézménybe jár, ill. testvére közeli társintézménybe jár (bölcsőde, iskola).
• A szülő/k munkahelye munkáltatói igazolás alapján a Budapest X. kerületben van. Amennyiben a gyermeket a körzetes óvodájába helyhiány miatt nem tudjuk felvenni, az óvodavezető a fenntartóval egyeztetve koordinálja a gyermek elhelyezését.
• Felvételi kérelem elbírálásáról, határozat formájában értesítjük a szülőt. Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének.
• A beiratkozás lezárását követően a felvételt nyert gyermekek szülei számára, szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető jogosult dönteni.
Szakértői Bizottsági Szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek csoportba sorolása az óvodavezető kompetenciája, de kikéri az óvodapedagógusok véleményét is.
Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, egyéb nyomós indok áll fent (akár nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.
 
• A gyermek,  abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét betölti, 08.31. napjáig betölti, tankötelessé válik. Minden más esetben felmentést Oktatási Hivatal adhat.
A beiratkozásra meghatározott idő

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, időpontját a Fenntartó határozza meg. A beiratkozás pontos idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről, azt megelőzően legalább 30 nappal a fenntartó rendelkezései szerint hirdetményt teszünk  közzé, valamint az óvodai hirdetőtáblán, az óvodai honlapon tájékoztatjuk a szülőket.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységként, a térítési díj a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.törvény 23. §(5) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l. A rendelet hatálya
1.§
(l) E rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvadára terjed ki.
(2) E rendelet hatálya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárra terjed ki.
2. A tandíj mértéke
2.§
A tanévre fizetendő tandíj mértékét az l. melléklet határozza meg.
3. A tandíjkedvezmény
3.§
(l) A gyermeket aszociális helyzete alapján tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, illetve a törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj
a) 131% -13 5%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj l %-a,
b) 136% -140%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 20%-a,
c) 141% -150%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 30%-a,
d) 151% -160%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 40%-a,
e) 161% -170%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 50%-a,
j) 171% -180%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 60%-a,
g) 181% -190%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 70%-a,
h) 191% -200%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 80%-a,
i) 20 l% -21 0%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 90%-a.
(2) Az (l) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni.
(3) Az (l) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet nevelési évenként kétszer az intézmény vezetője bírálja el.
(4) A díjkedvezmény iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani szeptember 15-éig, illetve január 15-éig. 
4. Eljárási rendelkezések
4.§
A tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával száz forinttal osztható díjat kell meghatározni.
5.§
(l) Az intézmény vezetője a fizetendő tandíjról írásban értesíti a törvényes képviselőt. Az értesítés tartalmazza a fizetendő tandíj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.
(2) A tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő tűzésével felhívja a törvényes képviselőt a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.
(3) A tandíj befizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó szabályokat az intézmény vezetője a házirendben határozza meg. 
A tandíj mértéke a Kőbányai Gézengúz Óvodába 410.158 Ft / fő / tanév
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete l. melléklete helyébe az l. melléklet lép.
l. melléklet a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló
26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
A nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díjainak mértéke
I. Óvoda
Ill. A napközi otthonos óvoda gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)
tízórai               ebéd                       uzsonna                           összesen                      %
  128                      306                          116                                    550                           100